Polityka prywatności

§1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejsza Polityka ochrony prywatności określa sposób zbierania, przetwarzania i przechowywania
  danych osobowych koniecznych do świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem
  serwisu internetowego w domenie partkom.pl (dalej: Serwis).
 2. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest PARTKOM TECHNIKA KOMPUTEROWA
  ANDRZEJ HĘDRZAK z siedzibą w Golęczewie przy ul. Kwiatowej 8, NIP 7772612623, REGON
  387635030 (dalej: Administrator).
 3. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
  2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
  przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
  uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO).
 4. Zbierane przez Administratora dane będą:
  • przetwarzane zgodnie z prawem,
  • przetwarzane w wyraźnie określonych celach i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu
  niezgodnemu z tymi celami,
  • merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane,
  • przechowywane nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

§2. Cel i podstawy prawne przetwarzania danych

 1. Administrator przetwarza dane osobowe niezbędne do świadczenia i rozwoju oferowanych usług
  dostępnych za pośrednictwem Serwisu oraz poszczególnych jego funkcjonalności.
 2. Dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach:
  a. rejestracji konta, weryfikacji tożsamości Użytkownika oraz realizacji umowy o świadczeniu
  usług drogą elektroniczną zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą
  elektroniczną, w tym w szczególności poprzez zapewnienie możliwości korzystania z konta
  Użytkownika – na podstawie akceptacji warunków Regulaminu (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  b. komunikacji z Użytkownikiem w celu dostarczeniu mu niezbędnych informacji oraz budowania
  pozytywnych i rzetelnych relacji z Nim, co stanowi prawnie uzasadniony interes
  Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  c. promowania przez Administratora produktów i/lub usług własnych oraz swoich Partnerów
  poprzez kierowanie drogą elektroniczną Informacji marketingowych (newsletter) o ile
  Użytkownik wyraził zgodę na otrzymywanie takich powiadomień za pośrednictwem e-mail
  (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
  d. udzielenia dostępu do informacji o nowościach z branży bezpośrednio powiązanej z
  działalnością Administratora, o ile Użytkownik wyraził zgodę na otrzymywanie takich
  powiadomień za pośrednictwem e-mail (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
  e. w celach analitycznych i statystycznych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu
  Administratora polegającego na prowadzeniu weryfikacji aktywności Użytkowników i ich
  preferencji dla optymalizacji usług i produktów oraz stosowanych funkcjonalności Serwisu
  (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  f. ewentualnego ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi na podstawie prawnie
  uzasadnionego interesu Administratora polegającego na ochronie jej praw (art. 6 ust. 1 lit. F
  RODO).
 3. W każdym z wymienionych powyżej przypadków (ust 2) podanie danych jest dobrowolne, jednak
  konieczne do zawarcia umowy lub skorzystania z innych funkcjonalności Serwisu.

§3. Okres przetwarzania danych osobowych

 1. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres, w którym osoba pozostaje aktywnym
  Użytkownikiem Serwisu (posiada konto Użytkownika), a po tym czasie przez okres niezbędny do
  zachowania zgodności z przepisami prawa, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi
  roszczeniami, jednak nie dłużej niż 3 lat liczone od dnia rozwiązania umowy o świadczeniu usług
  drogą elektroniczną.
 2. Dane przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do czasu wycofania udzielonej zgody
  z zastrzeżeniem, że wycofanie tej zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania danych,
  którego dokonano przed tym wycofaniem.

§4. Informacje o przetwarzaniu

 1. Dane osobowe w zależności od celu przetwarzania mogą zostać ujawnione:
  a. podmiotom powiązanym z Administratorem
  b. podmiotom współpracującym z Administratorem,
  c. podwykonawcom, w szczególności podmiotom dostarczającym i obsługującym wybrane
  systemy i rozwiązania informatyczne,
  d. podmiotom obsługującym płatności internetowe,
  e. podmiotom świadczącym usługi kuriersko-pocztowe,
  f. kancelariom prawnym.
 2. Dane osobowe przetwarzane przez Administratorem, nie będą przekazywane poza Europejski
  Obszar Gospodarczy ani do organizacji międzynarodowych.

§5. Prawa osób, których dane dotyczą

 1. Użytkownik Serwisu ma prawo:
  • dostępu do treści swoich danych osobowych
  • sprostowania danych
  • usunięcia danych
  • ograniczenia przetwarzania danych
  • przenoszenia danych
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania odbywającego się na podstawie prawienie
  usprawiedliwionego interesu administratora
  • wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
  którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem
 2. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w
  sytuacji, w której uzna, że przetwarzanie narusza jego prawa i wolności.
 3. W procesie przetwarzania danych nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji w
  tym do profilowania.

§6. Postanowienia końcowe

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszej Polityce prywatności
  jednocześnie zapewnia, że prawa Użytkowników wynikające z niniejszego dokumenty nie zostaną
  ograniczone.
 2. O wszelkich zmiana w Polityce prywatności Użytkownik zostanie poinformowany poprzez
  komunikat dostępny w Serwisie.